Algemene voorwaarden Fotocursus Velp

Print Friendly, PDF & Email

Artikel 1: Toepasselijkheid

1. De Algemene Voorwaarden Fotocursus Velp, hierna aan te duiden als: ‘Algemene Voorwaarden’ zijn van toepassing op alle cursussen en workshops van Fotocursus Velp.

2. Een inschrijving voor een cursus of een workshop houdt tevens in het volledig aanvaarden van de Algemene Voorwaarden welke voorafgaand aan de inschrijving van de cursus of workshop beschikbaar zijn op de website en waar op de pagina van de betreffende cursus of workshop naar wordt verwezen.

Artikel 2: Inschrijving

1. Inschrijving vindt plaats door het elektronisch invullen en verzenden van het inschrijfformulier op de website van Fotocursus Velp door de cursist. Hiermee ontstaat een bindende overeenkomst tussen de cursist en Fotocursus Velp. Naast het inschrijven via de website, kan inschrijving ook mondeling per e-mail, per post of op andere wijze plaatsvinden.

2. De inschrijvingen zijn persoonsgebonden en worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Artikel 3: Kosten

1. Voor inschrijving van de cursus of workshop gelden de prijzen zoals die op het moment van inschrijving zijn vermeld op de website van Fotocursus Velp, tenzij anders overeengekomen met Fotocursus Velp.

2. De kosten van een cursus of workshop zijn inclusief BTW.

3. Direct na inschrijving ontvangt de cursist een factuur voor de helft van het cursusbedrag. Eén maand voorafgaand aan de start van de cursus of workshop, danwel later indien de cursist zich binnen de termijn van één maand voor aanvang van de cursus of workshop inschrijft,  ontvangt de cursist een factuuur voor het resterende cursusbedrag. Er vindt GEEN restitutie plaats van cursusgeld!

4. Betaling van genoemde facturen dient door Fotocursus Velp te zijn ontvangen binnen 10 dagen na de factuurdatum en te allen tijde voorafgaand aan de cursus of workshop. Dit laatste kan ertoe leiden dat Fotocursus Velp gerechtigd is om een kortere betalingstermijn te hanteren dan 7 dagen.

5. Indien de cursist het cursusgeld niet tijdig heeft betaald, is de cursist van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling benodigd is. Tevens is de cursist zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de dag van algehele voldoening rente verschuldigd ter hoogte van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag. Daarbij geldt een gedeelte van een maand als een gehele maand.

6. Kosten die voortvloeien uit het niet dan wel niet tijdig betalen van de openstaande factuur komen voor rekening van de deelnemer en kunnen op de deelnemer worden verhaald. Hieronder vallen onder meer maar niet uitsluitend alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso of rechtsbijstand.

7. In het geval het cursusgeld niet volledig en/of niet tijdig is voldaan, heeft de cursist geen recht op deelname aan de cursus of workshop, zonder dat dit de cursist ontslaat van de verplichting om de kosten van de cursus of workshop en eventuele bijkomende kosten alsnog te voldoen.

Artikel 4: Annulering door Fotocursus Velp

1. Fotocursus Velp heeft het recht om een cursus of workshop te annuleren, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend in de volgende gevallen: onvoldoende aanmeldingen (ter beoordeling aan Fotocursus Velp) ziekte, ongeschikte weersomstandigheden of andere omstandigheden.

2. In het geval er reeds betaling heeft plaatsgevonden, zal dit bedrag worden terugbetaald.

3. Fotocursus Velp heeft te allen tijde het recht om zich voor de uitvoering van de cursus of workshop door een docent of trainer te laten vervangen.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

1. Fotocursus Velp is niet aansprakelijk voor enige schade – van welke aard dan ook - die veroorzaakt is of verband houdt met deelname aan de cursus of workshop of de annulering daarvan.

2. In het geval Fotocursus Velp ondanks het bepaalde in lid 1 op enig moment toch aansprakelijk is voor schade dan is deze schade beperkt tot het bedrag dat de volgens de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Fotocursus Velp wordt uitgekeerd. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 6: Cursusmateriaal

1. Verstrekt cursusmateriaal wordt eigendom van de cursist. Het intellectueel eigendomsrecht ter zake het cursusmateriaal komt te allen tijde toe aan Fotocursus Velp. Verspreiding, het geheel of gedeeltelijk overnemen of afleiden, verveelvoudigen en elk ander gebruik dan persoonlijk gebruik is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Fotocursus Velp en leidt tot schadeplichtigheid.

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde Rechtbank

1. Op de rechtsbetrekking tussen de cursist en Fotocursus Velp is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter geldt als de bevoegde rechter.